فرم های غرف خودساز
فرم های مربوط به غرفه سازی را از طریق لینک های زیر دانلود نمایید.


1. مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی

2. فرم تعهد نامه و تایید طرح غرف خودساز

3. مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

4. مجموعه دستورالعملها و شرح وظایف مدیریت امور ساختمان

5. جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه آرایی

6. فرم تعهد نامه تاسیسات

7. فرم تعهد نامه تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی

8. ارتفاع مجاز سالن ها

9. تعهد نامه مهندس ناظر و شرکت غرفه سازی

10. فرم تعهد سپرده نقدی عدم تخلف در غرفه سازی و تخلیه غرفه
(محتوای این فرم می بایست در سربرگ شرکت مهر و امضا شود و به همراه کپی سند پرداختی تحویل گردد.)