مدارک مورد نیاز
1. اساسنامه 
2. آخرین تغییرات شرکت و ثبت برند
3. روزنامه رسمی
4. پروانه بهره برداری
5. گواهی فعالیت صنعتی
6. کارت شناسایی کارگاه
7. جواز کسب
8. مهر شرکت + معرفی نامه وکارت شناسایی معتبر نماینده تام الاختیار
9. کاتالوگ یا بروشوری که در زمان برگزاری نمایشگاه در غرفه ارائه می گردد (دانستن کلمه و رمز عبور الزامی است )